Obec Knínice

Orientační navigace:

Mapka umístění obce
Obec Knínice
Knínice 2
586 56 Telč
tel.: 608 333 247
IDDS: gzva598
e-mail: kninice@ji.cz
www.obec-kninice.cz
ÚVODInformace dle zákonaE-podatelna

E-podatelna

Dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obecní úřad Knínice následující informace:
Adresa elektronické podatelny
Adresa naší elektronické podatelny je kninice@ji.cz.
Kontaktní údaje pro příjímání datových zpráv na datových nosičích
Podání v elektronické formě lze také předat přímo na Obecním úřadě Knínice, Knínice 2, na disketách nebo na CD-ROM a to osobám k tomu určeným (viz níže).
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem města nejpozději následující pracovní den poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu jejího odesílatele. Písemné potvrzení o příjmu datové zprávy bude zasláno odesílateli datové zprávy na jím uvedenou poštovní adresu pouze na výslovnou žádost odesílatele.

Součástní potvrzení o doručení datové zprávy došlé na elektronickou adresu je:
  • zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka městského úřadu
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nedojde, jeho datová zpráva nebyla e-podatelně doručena.
Potvrzení o příjmu datové zprávy učiněné na datovém nosiči bude probíhat při předání datového nosiče, kdy bude vystaveno potvrzení o přijetí, a to na počkání. Datový nosič musí být popsán a podepsán.
Technické parametry datových zpráv
Elektronická podatelna je schopna přijmout datové zprávy ve formátu *.doc, *.xls, *.txt, *.rtf, *.jpg, *.pdf, případně další běžně používané formáty. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám bude sděleno, zda je daný formát akceptovatelný. Celková maximální velikost datových zpráv by neměla přesáhnout 20 MB (velikost se nevztahuje na podání na datových nosičích).
Postup v případě zjištění škodlivého kódu, nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění výše uvedených důvodů.
Dotazy týkající se provozu el. podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu kninice@ji.cz, případně můžete využít  poštovní adresu obecního úřadu.
Zaměstnanci pověření ověřováním zaručených elektronických podpisů
  • Stanislav Veselý
Zaměstnanci pověření přejímáním datových zpráv na datových nosičích
  • Stanislav Veselý
Seznam právních předpisů, podle kterých činit právní úkony v elektronické podobě
  • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí informace nemusí být vybavena zaručeným elektronickým podpisem, pro identifikaci žadatele stačí i jen elektronická adresa
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlá?ka č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany, sdělení či zprávy, nabídky činností apod.

 

©2009 Lukáš a Vojtěch Krajíčkovi Prohlášení o přístupnosti